Otwarcie sezonu Pucharu FIA IHC / Opening of the FIA IHC Season

19. Wyścig Górski Prządki VALVOLINE, który odbędzie się  w dniach 20 – 22 maja 2022 zapowiada się jako wielkie, międzynarodowe wydarzenie. Decyzją Światowej Federacji Samochodowej (FIA), wyścig rozgrywany na trasie Korczyna – Czarnorzeki będzie pierwszą tegoroczną Rundą FIA IHC – Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach Górskich. W maju zawitają więc na Podkarpacie kierowcy z europejskiej czołówki; swój udział zapowiedział m.in. startujący bolidem Sebastien Petit (FRA), zeszłoroczny II wicemistrz Europy w kategorii aut z nadwoziem otwartym (bolidy),  zwycięzca FIA IHC  w 2021.

Organizowany przez Automobilklub Małopolski Krosno wyścig rozpocznie także zmagania kierowców w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, pojawią się także zawodnicy ze Słowacji, rywalizujący w czempionacie naszych południowych sąsiadów oraz uczestnicy trzeciej rundy Mistrzostw FIA  Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich .

Dla widzów atrakcją na pewno będą zmagania jednomiejscowych bolidów; ze względu na start tych pojazdów, we współpracy z władzami samorządowymi regionu i miasta, zostaną zamontowane, przez wyspecjalizowaną firmę, dodatkowe zabezpieczenia. Trzeba mieć świadomość, że największe prędkości, osiągane na tej trasie  przez auta z nadwoziem zamkniętym sięgały prawie 250 km/h; w przypadku bolidów będzie jeszcze wyższa. Ze względów bezpieczeństwa dotychczasową trasę skrócono do 3820 m, pojawią się także spowalniające jazdę szykany.

Konieczne było także, w stosunku do poprzednich lat, zwiększenie w centrum Korczyny  przestrzeni, przeznaczonej na stanowiska serwisowe teamów.

Uroczyste otwarcie wyścigu odbędzie się w piątek 20 maja  o godz. 18.30, w krośnieńskim Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Będzie poprzedzone odbywającym się na terenie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie  Odbiorem Administracyjnym oraz, dostępnym dla Kibiców, technicznym Badaniem Kontrolnym na krośnieńskim Rynku. Sobota to podjazdy wyścigowe 1. Rundy GSMP, będące także podjazdami treningowymi FIA IHC, niedziela to druga Runda GSMP i podjazdy wyścigowe 1. Rundy FIA IHC.

Robert Szelc – Prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno: 19. Wyścig Górski  Prządki – Valvoline został doceniony przez FIA i trafił na elitarną listę zawodów z serii FIA IHC. W Krośnie i Korczynie pojawią się kierowcy z całej Europy, dokładamy więc wszelkich starań, aby nasz wyścig był nie tylko bezpieczniejszy, lecz także jeszcze bardziej atrakcyjny dla kibiców. Stąd kontynuacja sprawdzonych rozwiązań, takich jak popularne wśród  mieszkańców i kibiców Badanie Kontrolne na Rynku w Krośnie, ale i  sporo nowości ; m.in. w Klubie K15 ( ul. Krakowska 15) działać będzie  klub wyścigowy, w którym m.in. będzie można śledzić transmisję na żywo z zawodów a na Rynku w Korczynie stanie Studio Wyścigowe, w którym kibice będą mogli śledzić zawody, spotykać się z zawodnikami, znajdą tu także materiały informacyjne i promocyjne naszych partnerów.

Automobilklub Małopolski Krosno w tym roku zyskał nowego partnera imprezy – Fundację Muzeum Przemysłowego Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, opiekująca się pomnikiem historii – otwartą w 1854 r. najstarszą na świecie kopalnią ropy naftowej.  W tym roku obchodzona jest dwusetna  rocznica urodzin i 140-ta rocznica śmierci Łukasiewicza; wybitnego polskiego chemika, farmaceuty i przedsiębiorcy, który stworzył podwaliny pod rozwój przemysłu naftowego na świecie. To dzięki jego wynalazkom rozwinęła się motoryzacja, i – co za tym dalej idzie – sport motorowy. Fundacja zorganizuje z okazji wyścigu wyjątkową atrakcję – możliwość nocnego zwiedzania kopalni!

Tradycyjnym partnerem podkarpackich zawodów jest właśnie przedstawiciel branży opartych na wynalazkach Łukasiewicza środków smarnych –  firma VALVOLINE, której założyciel, dr John Ellis zaczął wytwarzać w USA środki smarne dla silników parowych już w 1866 r.

Podkarpaccy samorządowcy podkreślają promocyjną rolę międzynarodowych zawodów samochodowych dla swojego regionu. Wyścig  został objęty Honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, partnerem wydarzenia jest „Podkarpackie Przestrzeń Otwarta”. Także prezydent Krosna Piotr Przytocki, i wójt Gminy Korczyna Jan Zych, doceniają wyścig, jako skuteczną formę promocji obu miejscowości, bogatych w liczne atrakcje turystyczne. Zawodnicy z całej  Europy, towarzyszące im zespoły oraz kibice z całego kraju, od początku organizacji wyścigów w Korczynie dostrzegają piękno tego regionu oraz przychylność jego mieszkańców, dla których  tak duża impreza ma także konkretny wymiar biznesowy.

Inaczej na wyścig patrzy rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prof. Dr hab. Zbigniew Barabasz, m.in. udostępniającej na potrzeby imprezy swoje pomieszczenia administracyjne, biurowe, sale wykładowe czy laboratoria. Dla studentów wielu specjalności takie zawody to okazja do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy w każdej dziedzinie, którą studiują: od kierunków językowych, poprzez techniczne po zarządzanie i pielęgniarstwo. To właśnie dzięki studentom tego kierunku w piątek na Rynku w Krośnie zostanie ustawiony namiot, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli, mówiąc językiem motoryzacyjnym, dokonać kompleksowej diagnostyki swojego stanu zdrowia.

Ze zdrowiem, ale także z przyjemnością użytkowania regionalnych i lokalnych produktów spożywczych wiąże się współpraca z kolejnym partnerem wyścigu – Stowarzyszeniem Polska Ekologia, które dla zawodników, ekip i służb wyścigowych  przygotuje specjalne zestawy żywieniowe,  zaś wszystkim chętnym serwować będzie unikatowe potrawy przygotowane z regionalnych produktów.


The 19th Prządki VALVOLINE Hill Climb Race, which will be held on 20 – 22 May 2022, is going to be a great international event. By the decision of the World Automobile Federation (FIA), the race on the Korczyna – Czarnorzeki route will be the first FIA IHC Round  this year. In May, therefore, drivers from the European top will visit Podkarpacie.

The race, organized by Automobilklub Małopolski Krosno, will also start the drivers’ struggle in the Polish Hill Climb Championship, there will come drivers from Slovakia, and participants of the third round of the FIA ​​Central European Zone. The competition of single-seater cars will surely be an attraction for the Spectators. Due to the start of these vehicles, additional security measures will be installed by a specialized company in cooperation with the local and regional authorities. You should be aware that the highest speeds achieved on this route by closed-body cars reached almost 250 km / h; in the case of cars, it will be even higher. For safety reasons, the current route has been shortened to 3,820 m, there will be also chicanes slowing down the speed.

It was also necessary, compared to previous years, to increase the space in the center of Korczyna, intended for drivers’ services.

The official opening of the race will take place on Friday, May 20 at 6.30 pm, in the Regional Center of Borderland Cultures in Krosno. It will be preceded by an Administrative Inspection taking place in the Carpathian State University in Krosno and, available to fans, a scrutineering on the Krosno Market Square.

Saturday is  the 1st GSMP Round, which are also the FIA ​​IHC training runs. Sunday is the second GSMP Round and the racing heats of the 1st FIA IHC Round. R

Robert Szelc – President of the Automobilklub Małopolski Krosno: 19th Prządki – Valvoline Hill Climb Race has been appreciated by the FIA ​​and entered the elite list of FIA IHC competitions. Drivers from all over Europe will appear in Krosno and Korczyna, so we make every effort to ensure that our race is not only safer, but also even more attractive for spectators. Hence the continuation of proven solutions, such Scurineering on the Market Squere in Krosno, popular among residents and fans, but also a lot of new products; incl. in the K15 Club (ul. Krakowska 15) there will be a racing club, where, among others, You will be able to follow the live broadcast of the competition, and at the Market Square in Korczyn, there will be a Racing Studio, where fans will be able to follow the competition, meet with competitors, and will also find information and promotional materials of our partners.

Automobilklub Małopolski Krosno this year gained a new partner of the event – the Foundation of the Oil and Gas Industry Museum. of Ignacy Łukasiewicz, taking care of the historical monument – the oldest oil mine in the world, opened in 1854. This year is the 200th anniversary of the birth and 140th anniversary of the death of Łukasiewicz; an outstanding Polish chemist, pharmacist and entrepreneur who created the foundations for the development of the oil industry in the world. It is thanks to his inventions that the automotive industry has developed, and – consequently – motor sport. The Foundation will organize a unique attraction on the occasion of the race – the possibility of a night tour of the mine!

The traditional partner of the Podkarpackie competition is the representative of the industry based on lubricants based on Łukasiewicz’s inventions – the VALVOLINE company, whose founder, Dr. John Ellis, began producing lubricants for steam engines in the USA as early as 1866.

Local government officials from Podkarpacie emphasize the promotional role of international car competitions for their region. The race is under the honorary patronage of Władysław Ortyl, the Marshal of the Podkarpackie Voivodeship, the event’s partner is the mark „Podkarpackie Open Space”.

Also the president of Krosno, Piotr Przytocki, and the mayor of Korczyna commune, Jan Zych, appreciate the race as an effective form of promotion of both towns, rich in numerous tourist attractions. Competitors from all over Europe, their accompanying teams and fans from all over the country, from the very beginning of organizing the races in Korczyn, have noticed the beauty of this region and the favor of its inhabitants, for whom such a large event also has a specific business dimension. The Rector of the Carpathian State University in Krosno, prof. Dr hab. Zbigniew Barabasz, incl. providing its administrative and office rooms, lecture halls and laboratories for the purposes of the event. For students of many specialties, such professions are an opportunity to improve their skills and expand their knowledge in every field they study: from language faculties, through technical faculties, to managing.